استاد رحیم پور ازغدی: اینا اینجورین‌‌...اینا تفکر قارونی اند. انبیاء جلوی اینها ایستادند.