خدمتی که شیطان به عالَم می‌کند در کلام آیت الله حائری شیرازی.