جناب خان:رامبد بچه با معرفت و با مرامیه؛ جناب خان نظرشو درباره رامبد در بسته پیشنهادی شبکه دو گفت