از قوم مغول تا حالا چه چیزهایی شنیدید؟ اونها رو بذارید کنار و این روایات از نیروهای آمریکایی رو ببینید!