اگر خوشحالی و شادی تو دست بزن، اگر خوشحالی و شادی می خوای همه بدونن دست بزن؛ ترانه کودکانه دست بزن