اردوغان که اخیرا یک سد را بروی سرشاخه های رود دجله افتتاح کرده باعث کم آبی و بحران زیست محیطی برای منطقه شده است.