قسمتی از سخنرانی حاج آقا طائب از اساتید حوزه قم به کسانی که می گویند واکسن نزنید