کلیپ بساز و بفروش درمورد کسب مهارت هایی جهت اقتصاد خانوار این قسمت ساخت قفسه چوبی(شلف).