چرا داعش در افغانستان هم باید حضور داشته باشد؟ چه منافعی پشت آن است و آیا طالبان ربطی به داعش دارد؟