چکمه بد اخلاق به جای پاش گفت دیگه دنبال من نیا بعد رفت توی کوچه و تنهایی سرسره بازی کرد؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت چکمه و جای پایش.