در آخرین قسمت برنامه خندوانه جناب کشتی قهرمانی محمد رضا گرایی را با لهجه شیرازی گزارش کرد.