ظهور ناگهانی افکار منفی و نگرانی‌ها می‌تواند بی‌خوابتان کند. برای رفع این مشکل تکنیک 4-7-8 را یاد بگیرید تا در عرض کمتر از یک دقیقه به خواب روید!