کلیپ مشاوره روانشناسی درباره نوع تصمیم گیری هیجانی و تاملی انسان راهکار مقابله با آن از دکتر معصومه حاتمی