یک پاسخ دقیق کمتر شنیده شده. این کلیپ از مبحث «تنهامسیر برای رسیدن به لذت های برتر» تهیه شده است.