برای رشد خلاقیت در بچه ها با حروف نقاشی کنید و بگذارید خودشون کارورزی کنند.