دکتر شهره پیرانی، همسر شهید داریوش رضایی‌نژاد: فیلم منصور برای آرمیتا و نسل آرمیتا حرف دارد. تصویری که این فیلم از یک فرمانده ارائه داده را خیلی پسندیدم.