یکی از نویسندگان کمونیست که در زندان بود، حرفی زد که سالها ذهن من را مشغول خودش کرد! او گفت: شما نویسنده مذهبی و دست به قلم هستید اما شما برای پدران ما کتاب مینویسید اما ما همین الان.