خیار در قراردادهای حقوقی یعنی فسخ معامله اختیار که چند نوع است در این ویدئو بیشتر آشنا می شوید.