پژمانفر نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در حالی که در پرونده کرسنت قراردادی با قیمت ثابت ۱۸ دلار برای ۲۵ سال بسته شده بود همان مقطع زمانی ما به ترکیه ۵ برابر این قیمت گاز می فروختیم و روسیه به اروپا ۱۴ برابر آن گاز می فروخت!