مرغ دلم راهی قم می شود در حرم امن تو گم می شود؛ عمه سادات سلام علیک روح عبادات سلام علیک؛ کوثر نوری به کویر قمی آب حیات دل این مردمی؛ عمه سادات بگو کیستی فاطمه یا زینب ثانیستی؟...