ای نام زیبایت درد ما را درمان؛ کریمه عطرت ای خواهر سلطان.