سفر بهانه بود قرار بود این فاطمه حرم داشته باشد...