مرغ دلم راهی قم می شود در حرم امن تو گم می شود ...