فاطمه را خواستم معصومه را زائر شدم؛ فیض قبر مادری از قبر دختر می رسد ...