کلیپی از سخنرانی استاد ناصر رفیعی در برنامه سمت خدا درباره اعمالی که انسان در این دنیا می تواند فشار قبرش را از بین ببرد.