کلیپی از نقدی بر شخصیت های زن سریال زخم کاری شاخته محمد حسین مهدویان