ویدئوی قسمتی از مناظره دکتر شهید بهشتی با گروهای اوایل انقلاب درباره اهمیت صداقت مسئولین