جوجه شتر مرغه پرهاش حسابی بزرگ شده بود امروز همان روزی بود که به خودش قول داده بود پرواز کنه؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت جوجه شتر مرغه.