خاک پایی از گدایان تو را حاتم گرفت؛ زین سبب احسان او را عالم و آدم شنید !