کلیپ دیدنی از ساخت پره پنکه رو میزی با استفاده از چوب.