شهید مطهری شعر معروف علامه طباطبایی(ره) را می‌خواند: همی گفته و گفته‌ام بارها؛ بود کیش من مهر دلدارها؛ پرستش به مستی است در کیش مهر؛ برونند زین جرگه هشیارها؛ چه دارد جهان جز دل و مهر یار؛ مگر توده‌هایی ز پندارها ... پیاپی بکش جام و سرگرم باش؛ بهل گر بگیرند بیکارها.