آیا دلیل استغفار اولیای الهی و انبیا خدای نکرده گناه است یا بحث دیگری در میان است قسمتی از سخنرانی اخلاقی آقا مجتبی تهرانی