نقل جریان انفاق و وقف باغ پس از مرگ توسط فرزندان ...