نیافریده خداوند همچو او حسنی؛ وزیده بوی گل مهر او زهر چمنی.