سر در قصر بهشتی دلم بنوشتند؛ که مسلمان مرام حسن عسکری ام.