شراب امشب من زجام دیگری است؛ که ساقی دل من امام عسکری است.