یک دفعه یک نسیم می آید و برگ هایت را همه تعلقاتت را همه آنچه را دوست داشتی و فکر می کردی مال خود خودت هست را می برد؛ کلیپ نوشته مفهومی درباره پاییز برای وضعیت واتساپ و استوری اینستاگرام