آیت الله صفائی حائری رحمت الله علیه: من اگر بنا باشد رفیقی را انتخاب کنم از کسانی انتخاب میکنم که اگر صد تا عیب داشته، کم کند