گفت و گوی مژده لواسانی با دکتر فاضل نظری در برنامه بسته پیشنهادی شبکه دو سیما که ایشان دو عزل منتشر نشده را برای اولین بار می خواند.