حاج شیخ عباس قمی مرحوم صاحب مفاتیح بخاطر رعایت حال پدر از حق خویش تواضع نمود این ویدئوی اخلاقی را ببینید.