استاد میشه کسی که قلب پاک داره حجابشو درست رعایت نکنه؟ سوال پرسشی در یک برنامه تلویزیونی که خیلی جالب درباره حجاب پاسخ می ده.