با کریمان فقط تعالی هست؛ راه پرواز ایده آلی هست؛ من گدای چهارده نورم؛ بر سرم سایه ی موالی هست؛ تا دمی که حسن حسن گویم؛ مطمئنا ره کمالی هست ...