کلیپ شوخی بامزه مهدی داب با طولانی بودن شب های پاییز