مقام معظم رهبری: نظام جمهوری اسلامی حق ندارد امنیت مردم را به مخاطره بیاندازد تا یک فرد بی عرضه ای مثل صدا شهر ما را هدف قرار دهد و ما نتوانیم کاری انجام دهیم.