«آقای بایدن تو همین چند روز اخیر تمرین آزادسازی عضلانی را انجام داده اما نتایج خوبی نداشته»‌