فرازی از ویدئوی قدیمی از تلاوت استاد مرحوم راغب مصطفی غلوش سوره احزاب در مقام موسیقی رست