در جریان تفحص پیکر بانوی شهیده فاطمه اسدی پس از 37 سال کشف شد.