ویدئوی بامزه از شوخی حاج آقا قرائتی با مجری برنامه سمت خدا شبکه یک نجم الدین شریعتی؛ شما شکری کنار من گرمک کاشون خوبه