صدای پاتو میشناسم که مژده شکفتنه یه آشتی دوباره زمونه با دل منه؛ صدای پات صدا که نیست ترانه بهاریه؛ قدم بزار رو قلب من که وقت بی قراریه ...