روایتی کوتاه از همدستی مافیای واردات با تحریم های آمریکا و کره ای های خائن!